background-pattern-full-black

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, náležitosti žiadosti

Miestom pre podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií o UCM je kancelária rektora univerzity.

marker-icon Kancelária rektora UCM, Nám. J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava
phone-icon 033 5565 124
mail-icon info@ucm.sk


Osobne je možné podať žiadosť v Kancelárii rektora v pracovné dni v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.

Kancelária rektora prijíma žiadosti Kancelária je povinná prijať žiadosti podané písomne, ústne (spísaním záznamu), faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Iný organizačný útvar UCM nie je oprávnený k prijatiu žiadostí o sprístupnenie informácií o univerzite.

Náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať:
Za žiadosť o sprístupnenie informácií o UCM sa pokladá iba také podanie, z ktorého je zjavné, že je určené UCM, kto ho podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá zákonom predpísané náležitosti, kancelária ihneď vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, žiadosť doplnil a poučí ho, ako má žiadosť doplniť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, univerzita žiadosť odloží.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.