background-pattern-full-black

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu rektora, ním povereného prorektora, kvestora alebo inej rektorom poverenej osoby o odmietnutí  žiadosti možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty podľa § 4 rektorovi.

Rektor rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.