background-pattern-full-black

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie

Informácie o univerzite poskytuje univerzita bezplatne, s výnimkou úhrady materiálových nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie žiadateľovi.

Za materiálové náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:

  1. obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet a kompaktných diskov,
  2. vyhotovenie kópií požadovaných informácií,
  3. obstaranie obalu,
  4. odoslanie informácií.

Úhrada nákladov podľa  predošlej časti sa určuje ako súčet týchto nákladov a získané prostriedky sú príjmom univerzity.

Náklady uhrádza žiadateľ o informáciu do 5 dní od doručenia vyčíslenia materiálových nákladov v hotovosti do pokladnice UCM, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900.

Do poznámky pre prijímateľa prosím uviesť: NÁKLADY ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ