background-pattern-full-black

Spôsob vybavenia žiadosti, lehoty na vybavenie

Sprístupnenie informácie

Rektor, ním poverený prorektor, kvestor alebo iná rektorom poverená osoba sprístupňujú na žiadosť informácie ústnym oboznámením, umožnením nahliadnuť do spisu vrátane možnosti vyhotoviť žiadateľovi odpis, výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom navrhovaným žiadateľom rektor, ním poverený prorektor, kvestor, alebo iná rektorom poverená osoba si so žiadateľom dohodne iný spôsob jej sprístupnenia.

Ak rektor, ním poverený prorektor, kvestor alebo rektorom poverená osoba nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, oboznámi s týmto kanceláriu, ktorá postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18 zákona o slobode informácií). Postúpenie žiadosti kancelária rektora bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 


Zverejnené informácie

Ak je predmetom žiadosti získanie informácie, ktorú už univerzita zverejnila, môže rektor, ním poverený prorektor, kvestor alebo iná rektorom poverená osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.


Lehota na sprístupnenie informácie

Lehota na sprístupnenie informácie na žiadosť je najviac 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, odo dňa odstránenia jej nedostatkov alebo odo dňa, keď univerzita dostala postúpenú žiadosť od inej povinnej osoby.

Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní zo závažných dôvodov, ktorými sú:

  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií sa vykoná na inom mieste, ako je sídlo univerzity,
  • v jednej žiadosti sa požaduje vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
  • Na základe rozhodnutia rektora, ním povereného prorektora, kvestora alebo inej rektorom poverenej osoby, kancelária rektora v rámci lehoty určenej v ods. 1 a 2 oznámi žiadateľovi jej predĺženie, a to aj s uvedením dôvodu.

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne a v oznámení uvedie dôvody , ktoré viedli k predĺženiu lehoty.