background-pattern-full-black

Spôsob zriadenia univerzity, jej právomoci a kompetencie

Názov vysokej školy

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Začlenenie vysokej školy:

univerzitná vysoká škola

Typ vysokej školy:

verejná vysoká škola


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len UCM v Trnave) pôsobí ako verejná vysoká škola od roku 1997, kedy bola zriadená zákonom NR SR č. 201/1997 Z. z..

 

V oblasti vzdelávania sa univerzita  zameriava na prípravu a výchovu kvalifikovaných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním v oblastiach poskytovaných študijných programov, vychovávala študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, vychováva študentov k chápaniu, zachovávaniu a šíreniu národného kultúrneho dedičstva v duchu kultúrneho pluralizmu a vedie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti.
 

Poslaním UCM v Trnave je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov, tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu národných, humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti  a  súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej  a hospodárskej  úrovne regiónu svojho pôsobenia.

Vo svojej činnosti nadväzuje UCM v Trnave na európsky a svetový vývoj vedy, techniky, kultúry a umenia. Rozvíja, šíri a uchováva poznanie prostredníctvom výskumu, vývoja a ďalšej tvorivej činnosti a okrem vysokoškolského vzdelávania poskytuje vzdelávanie v rámci systému celoživotného vzdelávania.   

Hlavnou úlohou univerzity pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie a tvorivá umelecká činnosť.
 

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa univerzita a jej súčasti orientuje na rozvoj študijných programov v súlade so záujmami spoločenskej praxe, štruktúrou študijných odborov a bolonským procesom. Usiluje sa  vytvárať podmienky na vysokú úroveň poskytovaného vzdelávania a rozvoj medzinárodnej  spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci výmenných programov Európskej únie.
 

Aktuálne realizuje vzdelanie na svojich štyroch fakultách a jednom univerzitnom inštitúte  vysokoškolské vzdelanie v 144 študijných programoch v troch stupňoch vzdelávania. Univerzita a jej súčasti môžu poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch masmediálnej komunikácie,  marketingovej komunikácie vzťahov s médiami, aplikovaných mediálnych štúdiách, teórii digitálnych hier, politológie, európskych štúdií, verejnej správy, sociálnych služieb a poradenstva, manažmentu sociálnych služieb, manažmentu verejnej správy, European studies, verejnej politiky a verejnej správy, sociálnej politiky, psychológie, etnológii a mimoeurópskych štúdií, histórie, filozofii a aplikovanej filozofii, systematickej filozofii, editorstva a vydavateľskej praxe, anglického jazyka a kultúry v odbornej komunikácii, nemeckého jazyka a kultúry v odbornej komunikácii, ruského jazyka a kultúry v odbornej komunikácii, učiteľstva akademických predmetov v kombinácii predmetov spoločenskovedného charakteru a moderných jazykov, ďalej v oblasti aplikovanej chémie, aplikovanej biológie, biotechnológií, aplikovanej informatiky, aplikovanej analytickej a bioanalytickej chémie, molekulárnej biológie, rádiologickej techniky a v oblasti fyzioterapie.
 

UCM má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov v siedmych akreditovaných študijných odboroch cudzie jazyky a kultúry, systematická filozofia, etnológia, verejná politika a verejná správa , masmediálne štúdiá,  analytická chémia, molekulárna biológia.
 

Vedeckovýskumná činnosť je organickou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického pracovníka univerzity a je realizovaná v zmysle odbornej orientácie jednotlivých fakúlt a inštitútov univerzity a ich jednotlivých vedecko-pedagogických pracovísk. Veda a výskum sú, v súlade s celkovou činnosťou a úlohami univerzity, orientované na rozvoj jednotlivých vedných odborov, vyučovaných disciplín alebo požiadavkami praxe. Riešenie jednotlivých výskumných úloh závisí od typu výskumnej úlohy, je realizované počas viacerých rokov ako súčasť realizačnej orientácie jednotlivých grantov a grantových projektov.


Ďalšie činnosti a  informácie:

Univerzita poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby, vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej akademickej obce. Univerzitná knižnica UCM v Trnave (ďalej len UK UCM) je ústrednou knižnicou UCM, je to  výchovno-vzdelávacie a vedecko-informačné zariadenie, ktoré je súčasťou vedeckovýskumnej základne univerzity. Jej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty vedeckovýskumným i pedagogickým pracovníkom univerzity, študentom i ostatným záujemcom, a tak informačne zabezpečiť vedecký výskum školy a vybudovať kvalitný informačný fond.
 

UCM realizuje i ďalšie vzdelávanie vo viacerých formách  na svojich fakultách. (rozširujúce štúdium, doplňujúce pedagogické štúdium, Univerzita tretieho veku, Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda a ďalšie)
 

V rámci podnikateľskej činnosti UCM vykonáva činnosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.
 

Univerzita poskytuje svojim študentom ubytovanie. Prideľuje ho na základe schválených pravidiel. Stravovanie je poskytované vo viacerých výdajniach stravy a v študentskej jedálni univerzity.