background-pattern-full-black

Poslanie, hodnoty a vízia


Hlavným poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je chrániť a šíriť poznanie, rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej či umeleckej činnosti, s ohľadom na národné, humanistické  a demokratické tradície.

Univerzita svoje poslanie vykonáva v duchu kultúrneho odkazu  sv. Cyrila a Metoda, ktorý je zasadený do európskeho civilizačného okruhu a stredoeurópskych hodnôt. Zároveň je pri činnostiach oddaná slovenským národným záujmom s dôrazom vzdelávať a vychovávať občanov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Svojou činnosťou chce budovať vzdelanosť ako súčasť kultúry celej spoločnosti a súčasne prispievať k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne, uvedomujúc si pritom svoj kultúrno-spoločenský a hospodárskoekonomický impakt v Slovenskej republike a v trnavskom regióne. Univerzita sa chce usilovať o formovanie generácie, ktorá bude schopná čeliť výzvam budúcnosti s múdrosťou, kreativitou  a rešpektom k hodnotám, ktoré nás formujú.

faculty-banner-photo

Víziou UCM je do roku 2026 patriť medzi 5 najvplyvnejších
​​​​​​​slovenských univerzít, so silnýmmedzinárodným pozadím a spoločenským vplyvom smerovaným ​​​​​​​na riešenie globálnych výziev.