background-pattern-full-black

Atestačná komisia UCM

Komisia je nezávislým poradným orgánom rektorky UCM. Členov Atestačnej komisie UCM menuje a odvoláva rektorka univerzity. Úlohou členov Atestačnej komisie je v spolupráci s ostatnými členmi komisie posudzovať a prerokovávať fakultami predložené návrhy na zvýšenie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, ktoré sú následne predložené Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov za účelom priznania vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I.

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

PhDr. Miroslava Sviteková

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (FF)

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. (FMK)

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV)

PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH (FZV)

Mgr. Dominika Vešelényová, PhD. (FPV)

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. (IM)prof. PhDr.