background-pattern-full-black

Disciplinárna komisia UCM

O Disciplinárnej komisii UCM

Disciplinárna komisia UCM pre študentov (ďalej len „DK“) je v zmysle § 7 ods. 2 písm. d) zákona o VŠ orgánom akademickej samosprávy UCM. DK prerokúva disciplinárne priestupky študentov UCM, ktorí sú zapísaní na štúdium na UCM. Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia predkladá rektorovi. DK má štrnásť členov, z toho siedmi členovia sú zo zamestnaneckej časti akademickej obce UCM a siedmi členovia sú zo študentskej časti akademickej obce UCM. Zastúpenie v oboch častiach DK UCM má každá fakulta UCM/inštitút UCM. Predsedom DK je prorektor pre vzdelávanie UCM.

DK začne disciplinárne konanie na návrh, ktorý predkladá rektor. Disciplinárne konanie sa začína doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania predsedovi DK.

Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať ktorýkoľvek zamestnanec UCM, študent alebo iná osoba, ktorá sa dozvedela o konaní študenta, ktoré môže mať charakter disciplinárneho priestupku, a to podaním rektorovi.


Podnet na začatie disciplinárneho konania sa podáva spravidla písomne, pričom je možné podať ho aj e-mailom. Podnet, resp. návrh na začatie disciplinárneho konania musí spravidla obsahovať:

 1. presný popis konania študenta, ktoré sa považuje za disciplinárny priestupok s označením príslušných ustanovení predpisov, ktoré boli porušené vrátane uvedenia času a miesta, kde mal byť disciplinárny priestupok spáchaný;
 2. dôkazy, o ktoré sa návrh opiera;
 3. zdôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok;
 4. meno študenta, ktorý mal disciplinárny priestupok spáchať.


Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne a verejné, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku; ak sa študent nedostaví na zasadnutie DK bez písomného ospravedlnenia, môže DK konať aj bez jeho prítomnosti. Predseda DK môže na zasadnutie podľa potreby prizvať aj ďalšie osoby.


Disciplinárne opatrenia

Disciplinárne opatrenia ukladá rektor na návrh DK. Rektor nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia. Ak ide o menej závažný priestupok a možno predpokladať, že samotné prerokovanie priestupku DK povedie k náprave, rektor môže rozhodnúť, že sa disciplinárne opatrenie neuloží, alebo sa uloží miernejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla DK. Rektor rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia na základe návrhu DK najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu DK na rozhodnutie.

 

Za disciplinárny priestupok môže rektor uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

 1. pokarhanie,
 2. podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
 3. vylúčenie zo štúdia.

 

Pokarhanie možno uložiť študentovi za menej závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.

Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa stanoví dĺžka a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Pri jeho uložení sa posudzuje závažnosť disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je dva mesiace až jeden rok. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho, i menej závažného disciplinárneho priestupku, môže byť vylúčený zo štúdia.

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje súčasne aj zrušenie rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia zo štúdia. Dĺžka podmienečného vylúčenia začne plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení počas celej skúšobnej doby a osvedčil sa, rektor rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie. Ak študent podmienky nedodržal, rektor vydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné vylúčenie a súčasne rozhodne o vylúčení zo štúdia. Ak rektor do 30 dní od uplynutia skúšobnej doby nerozhodne, má sa za to, že sa študent osvedčil a podmienečné vylúčenie bolo zrušené.

 

Vylúčenie zo štúdia možno študentovi uložiť ak:

 1. úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
 2. opakovane spáchal disciplinárny priestupok,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 4. počas plynutia lehoty podmienečného vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny priestupok.    

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie študenta.