background-pattern-full-black

Etická komisia

Etická komisia UCM je stálym poradným orgánom rektora a je zriadená v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku UCM. Etická komisia rokuje o porušeniach Etického kódexu UCM.