background-pattern-full-black

Politiky

Politiky VSK UCM s poslaním UCM vymedzeným v Štatúte UCM a strategickými cieľmi UCM definovanými v Dlhodobom zámere UCM. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM sú štruktúrované na oblasť kvality VSK, oblasť kvality vzdelávania, oblasť kvality tvorivých činností a oblasť kvality ďalších súvisiacich aktivít. Celoinštitucionálne politiky VSK UCM v oblasti kvality a rozvoja VSK definujú princípy, pravidlá a postupy, podľa ktorých sa na UCM sústavne monitoruje, periodicky vyhodnocuje a rozvíja kvalita vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM. Primárnou celoinštitucionálnou politikou UCM pre VSK UCM je Smernica VSK UCM.

Ďalšie politiky - Legislatíva