background-pattern-full-black

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM

Na podporu zabezpečovania kvality vo všetkých oblastiach a činnostiach univerzity sa UCM v Trnave zapojila pod vedením prorektora pre kvalitu prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. v období 1/2021 – 6/2023 do projektu s názvom Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.
Hlavný riešiteľ projektu spolu s tímom odborníkov zo súčastí a rektorátu UCM riešili viacero oblastí s cieľom skvalitnenia procesov zvyšujúcich kvalitu vzdelávania a tvorivej činnosti na univerzitách a skvalitňovanie ľudských zdrojov akademickej inštitúcie.
 

Kód projektu: NFP312010BFQ3
Názov projektu: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM
Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hlavný cieľ projektu:
Vytvorenie a implementácia takého vnútorného systému zabezpečovania kvality na UCM, ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a s aktuálne platnou legislatívou v SR a EÚ, čím sa zvýši kvalita vzdelávania a tvorivej činnosti na UCM. Súčasne realizáciou podaktivít projektu skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM.
Projekt je zameraný na tri cieľové skupiny: 1. manažment vysokých škôl; 2. študenti vysokých škôl; a 3. vysokoškolskí učitelia.
 

Výstupy projektu a jeho jednotlivých podaktivít:
Podaktivita č.1 Tvorba a revízia vnútorných predpisov VSK UCM
Podaktivita č.2 Tvorba a implementácia vnútorných štruktúr v oblasti riadenia kvality na UCM
Podaktivita č.3 Tvorba a implementácia špecifických vnútorných štruktúr – kvalita štúdia na UCM
Podaktivita č.4 Kurz rozvoja prenositeľných kompetencií vysokoškolského učiteľa – vzdelávanie zamestnancov UCM
Podaktivita č.5 Vonkajšie vzťahy a spolupráca – tvorba/revízia a implementácia špecifických politík, štruktúr a procesov
Podaktivita č.6 Tvorba/revízia a implementácia podpory pre študentov – centrá UCM podpory pre študentov
Podaktivita č.7 Debyrokratizácia vnútorných procesov na UCM a prístup k informáciám
Podaktivita č.8 Vzdelávanie zamestnancov UCM zapojených do tvorby, implementácie a kontroly vnútorného systému kvality na UCM
Podaktivita č.9 Koordinácia projektu
 

Cieľom realizácie deviatich podaktivít projektu bolo skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM. V rámci projektu bola realizovaná expertíza externej expertnej skupiny odborníkov na kvalitu vysokoškolských inštitúcií z Českej republiky a SR. Súčasťou bolo i vykonanie „site visit“ na mieste. Výsledkom a výstupom expertízy realizovanej od januára do júna 2023 je spracovaná Hodnotiaca kontrolná správa.
 

Udržateľnosť výstupov projektu je zabezpečená nielen zmenou organizačnej štruktúry na príslušných pracoviskách a úrovniach UCM a vytvorením pracovných pozícií, ale aj platnými predpismi v rámci UCM, SR a EÚ. Prostredníctvom projektu „Kvalita“ bolo možné vytvoriť/zlepšiť niektoré ľudské zdroje na UCM a zlepšovať procesy monitorovania, hodnotenia a riadenia kvality na UCM. Viac o riešení projektu v Záverečnej správe o riešení projektu (dostupná vo vsk.sk - autorizovaný prístup).