background-pattern-full-black

Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (VSK UCM) je súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých univerzita zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality má definované politiky, štruktúry, procesy, princípy a zdroje.

 

 

VSK UCM je vytvorený a funguje v súlade so znením všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť a oblasť vysokých škôl.
Takisto má univerzita definované svoje vnútorné politiky, pričom základnou politikou je Vnútorný predpis UCM č. 23/2022 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.


Štruktúry VSK UCM

Štruktúry VSK UCM tvoria integrovaný systém. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

 

Komplexné informácie rozdelené do nasledovných oblastí:

  • Vnútorný systém kvality
  • Rada pre vnútorné hodnotenie
  • Vzdelávanie
  • Tvorivá činnosť
  • Habilitácie a inaugurácie
  • Ďalšie súvisiace aktivity
  • Spolupráca a zainteresované strany
  • Kultúra kvality
  • Periodické hodnotenie kvality


sú publikované a dostupné v sekcii VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY.