background-pattern-full-black

Zákazka z priebehu verejného obstarávania na

  • Prístroje na aktívnu rehabilitáciu, p.č. 0H1P125,
  • Prístroje so softvérom na dištančnú terapiu, p.č. 0H1P126,
  • Prístroje na dištančnú terapiu, p.č. 0H1P127.
     

V rámci projektu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, kód projektu v ITMS 2014+: 313011ASN4, operačný program: Integrovaná infraštruktúra.