background-pattern-full-black

Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie, PET

Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie (PET) je unikátne v rámci Slovenskej republiky. V monitorovanom pásme radiačnej ochrany obsahuje laboratórne zariadenie microPET umožňujúce 3D skenovanie objektov značkovaných pozitrónovým žiaričom (17F tzv. deoxyfluoroglukóza, 64Cu). Objektmi skúmania sú rastliny a v príprave sú podmienky pre malé laboratórne zvieratá.

Koncom apríla 2018 bolo pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy rozšírené o Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie (Obrázok A), v ktorom bol na základe Zmluvy o vytvorení spoločného Výskumného pracoviska uzavretej so spoločnosťou BIONT, a.s. dňa 23.4.2018 inštalovaný experimentálny pozitrónový emisný tomograf microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET Scanner fy. GE Healthcare (Obrázok B). V podmienkach SR, a to nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu. Vedecko-výskumné zameranie PRNA sa na základe vybudovania Laboratória PET ako spoločného Výskumného pracoviska a inštalovania uvedeného mikroPET systému rozširuje o oblasť výskumu rastlín, a to v zmysle in vivo a real-time zobrazovania a analýzy transportu širokej skupiny rádioaktívne značených látok a kovov v pletivách rastlín, ako aj o oblasť rádiofarmakokinetiky a teranostiky. V blízkej budúcnosti sa práve v zmysle rozvoja výskumu v oblasti rádiofarmakokinetiky a teranostiky počíta s rozšírením PRNA o priestory určené pre chov experimentálnych zvierat.

Všetky laboratórne priestory PRNA (8 miestností: Izotopové laboratóriium, Hygienická slučka, Meracie laboratórium, Vedecko-výskumné laboratórium, Lyzimetrické laboratórium, Laboratórium prípravy vzoriek, Laboratórium citlivej gamaspektrometrie a Laboratórium PET) slúžia predovšetkým pre riešenie vedecko-výskumných úloh (projektov), ako aj pre výchovu študentov v Bc. študijných programoch Ochrana a obnova životného prostredia, Chémia, Biotechnológie a Aplikovaná biológia, v Mgr. študijných programoch Biotechnológie, Aplikovaná chémia, Biomedicínska chémia a Aplikovaná biológia a v PhD. študijných programoch Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, Biotechnológie a Molekulárna biológia.