WiFi (SK)

Do akej siete sa mám pripojiť?

 1. UCM – sem sa budete bežne pripájať,
 2. eduroam – sem sa pripojíte, keď ste na inej univerzite, ktorá podporuje EDUROAM, prípadne ste na návšteve na UCM (a vaša domovská univerzita podporuje EDUROAM),
 3. UCM-guest – táto sieť nie je určená pre bežné využitie, nepoužívajte ju


Čo potrebujem na pripojenie?

 1. prihlasovacie údaje
  1. ak ste študent (aj doktorand), tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo z AIS (tzv. IDO),
  2. ak ste zamestnanec, tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo,
  3. iniciálne heslo je vaše rodné číslo; heslo odporúčame zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php.
 2. mať nakonfigurované zariadenie pre použitie siete UCM alebo eduroam.


Ako si nakonfigurujem zariadenie?

Pre sieť UCM platí:

 1. názov: UCM
 2. zabezpečenie: WPA2 enterprise
 3. autentifikačný protokol: PEAP
 4. overovací protokol: MSCHAPv2
 5. certifikát certifikačného úradu: neoverovať
 6. vonkajšia (anonymná) identita: nevypĺňať (nechať prázdne)
 7. identita (prihlasovacie meno): osobné číslo (napr. 2796874)

Názorné animácie a pomôcky:

 1. Windows XP SP3: nepodporovaný systém
 2. Windows 7 a vyššie: video manuál alebo konfiguračný program, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť), alternatívne nastavenie v prípade problémov s pripojením (môžete tiež použiť konfiguračný program a nainštalovať profil bez overovania servera)
 3. Windows 11: manuálne pridanie siete UCM
 4. Android: video manuál ako sa pripojiť; ak nemôžete nastaviť neoverovanie certifikátu, nastavte sieť UCM nasledovne.
 5. iOS:  viď tento video manuál
 6. Windows 10 Mobile: video manuál ako sa pripojiť
 7. Linux: video manuál ako sa pripojiť
 8. macOS: viď tento video manuál

Pre pripojenie do siete eduroam si pozrite túto stránku.


Dôležité informácie

 1. pokrytie: všetky budovy UCM;
 2. pravidlá: Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET;
 3. blokované porty resp. protokoly smerom do internetu: SMTP(25), DNS(53), NETBIOS(137), SMB(445), TORRENT(6881-6889, 6969);
 4. logovanie: logujú sa spojenia (IP adresy a porty) po dobu 30 dní;
 5. technická podpora: https://helpdesk.cikt.ucm.sk/open.php.


Dbajte na bezpečnosť!

Odporúčame Vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí:

 1. certifikát autentifikačného servera je vydaný na meno ldap1.ucm.sk, vydaný bol certifikačnou autoritou GEANT Vereniging (GEANT OV RSA CA 4) a má platnosť do 30.05.2024
 2. odtlačok certifikátu ldap1.ucm.sk má hodnotu 91491b659c3c9b26561433e0f3063f681223e624.


Často kladené otázky

 1. Na čo slúži sieť eduroam?
  Táto sieť určená pre návštevníkov z iných univerzít. Túto sieť môžete použiť aj vy, ak sa nachádzate na inej univerzite. Používate rovnaké meno a heslo ako do siete UCM. Použitie eduroam siete v priestoroch UCM sa pre bežných študentov UCM nelíši od siete UCM nakoľko jej dostupnosť a ďalšie parametre sú rovnaké.

 2. Aké mám heslo do WiFi?
  Iniciálne heslo je vaše rodné číslo bez lomky (napr. 9988776655). Heslo odporúčame zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php.
  Heslá do sietí UCM a eduroam sú totožné.

GDPR

Používaním WiFi na univerzite sa stáva vaše zariadenie súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (známe tiež ako GDPR) a v súlade s bodom 60 Vás informujeme, že pri používaní počítačovej siete na UCM prichádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

Spracúvané údaje:

 • IP a MAC adresa vášho zariadenia (t.j. počítač, tablet, mobilný telefón),
 • IP adresa kam sa pripája vaše zariadenie,
 • zdrojový a cieľový port,
 • protokol (TCP, UDP),
 • počet prenesných údajov,
 • dátum a čas,
 • osobné číslo,
 • názov WiFi prístupového bodu.

Operácie s údajmi: ukladanie, prezeranie.
Nespracúva sa (ani sa nezaznamenáva) obsah komunikácie.

Doba spracúvania: 30 dní.
Účel spracúvania: ochrana majetku a bezpečnosť
Právny základ: oprávnený záujem (viď bod 49 GDPR)