WiFi (SK)

Do akej siete sa mám pripojiť?

 1. UCM – sem sa budete bežne pripájať,
 2. eduroam – sem sa pripojíte, keď ste na inej univerzite, ktorá podporuje EDUROAM, prípadne ste na návšteve na UCM (a vaša domovská univerzita podporuje EDUROAM).


Čo potrebujem na pripojenie?

 1. prihlasovacie údaje
  1. ak ste študent (aj doktorand), tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo z AIS (tzv. IDO),
  2. ak ste zamestnanec, tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo,
  3. iniciálne heslo je vaše rodné číslo; heslo odporúčame zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php.
 2. mať nakonfigurované zariadenie pre použitie siete UCM alebo eduroam.


Ako si nakonfigurujem zariadenie?

Pre sieť UCM platí:

 1. názov: UCM
 2. zabezpečenie: WPA2 enterprise
 3. autentifikačný protokol: PEAP
 4. overovací protokol: MSCHAPv2
 5. certifikát certifikačného úradu: neoverovať
 6. vonkajšia (anonymná) identita: nevypĺňať (nechať prázdne)
 7. identita (prihlasovacie meno): osobné číslo (napr. 2796874)

Názorné animácie a pomôcky:

 1. Windows XP SP3: video manuál ako nastaviť profil
 2. Windows 7 a vyššie: video manuál alebo konfiguračný program, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť), alternatívne nastavenie v prípade problémov s pripojením (môžete tiež použiť konfiguračný program a nainštalovať profil bez overovania servera)
 3. Windows 11: manuálne pridanie siete UCM
 4. Android: video manuál ako sa pripojiť; ak nemôžete nastaviť neoverovanie certifikátu, nastavte sieť UCM nasledovne.
 5. iOS:  video manuál ako sa pripojiť, alebo profil, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť - viď tento video manuál)
 6. Windows 10 Mobile: video manuál ako sa pripojiť
 7. Linux: video manuál ako sa pripojiť
 8. macOS: video manuál ako sa pripojiť, alebo profil, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť - viď tento video manuál)

Pre pripojenie do siete eduroam si pozrite túto stránku.


Dôležité informácie

 1. pokrytie: všetky budovy UCM;
 2. pravidlá: Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET;
 3. blokované porty resp. protokoly smerom do internetu: SMTP(25), DNS(53), NETBIOS(137), SMB(445), TORRENT(6881-6889, 6969);
 4. logovanie: logujú sa spojenia (IP adresy a porty) po dobu 30 dní;
 5. technická podpora: https://helpdesk.cikt.ucm.sk/open.php.


Dbajte na bezpečnosť!

Odporúčame Vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí:

 1. certifikát autentifikačného servera je vydaný na meno ldap1.ucm.sk, vydaný bol certifikačnou autoritou GEANT Vereniging (GEANT OV RSA CA 4) a má platnosť do 28.06.2023
 2. odtlačok certifikátu ldap1.ucm.sk má hodnotu F6:6A:F4:83:6D:9F:68:99:3F:94:DB:26:F7:14:B3:DB:3B:7D:66:45 (SHA 1)


Často kladené otázky

 1. Na čo slúži sieť eduroam?
  Táto sieť určená pre návštevníkov z iných univerzít. Túto sieť môžete použiť aj vy, ak sa nachádzate na inej univerzite. Používate rovnaké meno a heslo ako do siete UCM. Použitie eduroam siete na UCM sa pre bežných študentov UCM nelíši od siete UCM nakoľko jej dostupnosť a ďalšie parametre sú rovnaké.

 2. Aké mám heslo do WiFi?
  Iniciálne heslo je vaše rodné číslo bez lomky (napr. 9988776655). Heslo odporúčame zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php.
  Heslá do sietí UCM a eduroam sú totožné.

 3. Na WiFi sa pripojím, ale nejde mi internet
  V prvom rade sa uistite, že nie ste pripojený do siete UCM-limitovaná, ktorá nepodporuje prístup do internetu (pozri bod 1 vyššie).

GDPR

Používaním WiFi na univerzite sa stáva vaše zariadenie súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (známe tiež ako GDPR) a v súlade s bodom 60 Vás informujeme, že pri používaní počítačovej siete na UCM prichádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

Spracúvané údaje:

 • IP a MAC adresa vášho zariadenia (t.j. počítač, tablet, mobilný telefón),
 • IP adresa kam sa pripája vaše zariadenie,
 • zdrojový a cieľový port,
 • protokol (TCP, UDP),
 • počet prenesných údajov,
 • dátum a čas,
 • osobné číslo,
 • názov WiFi prístupového bodu.

Operácie s údajmi: ukladanie, prezeranie.
Nespracúva sa (ani sa nezaznamenáva) obsah komunikácie.

Doba spracúvania: 30 dní.
Účel spracúvania: ochrana majetku a bezpečnosť
Právny základ: oprávnený záujem (viď bod 49 GDPR)