background-pattern-full-black

Externé hodnotiace správy a expertízy

V rámci projektu Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM (2021-2023) bola realizovaná expertíza externej expertnej skupiny odborníkov na kvalitu vysokoškolských inštitúcií z Českej republiky a SR.

Súčasťou expertíznej činnosti bolo i vykonanie „site visit“ na mieste. Výsledkom a výstupom expertízy realizovanej od januára do júna 2023 je vypracovaná hodnotiaca kontrolná správa, pozostávajúca z troch častí – súlad aktuálne nastavených štandardov zabezpečovania kvality na UCM s národnými štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a európskymi štandardami ESG, v druhej časti na základe analýzy aktuálneho stavu sú prezentované odporučenia k zlepšovaniu systému zabezpečovania kvality podľa európskeho modelu excelencie EFQM, tretia časť je venovaná analýze aktuálneho stavu s nadväzujúcimi odporučeniami v oblasti tretej misie univerzity – udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k Cieľom udržateľného rozvoja OSN.

Výsledky expertízy boli následne prezentované relevantným cieľovým skupinám. Dokument je reálnym zhodnotením stavu implementácie VSK na UCM a zároveň cenným zdrojom námetov na ďalšie zlepšovania do budúcnosti. Materiál bol prerokovaný i v KR UCM. 

Expertíza – Hodnotiaca kontrolná správa je dostupná cez autorizovaný prístup.