Oddelenie kvality

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
referentka pre kvalitu a interný audit
Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť 117, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 124
Mobil: +421 0911 083 789
E-mail: jana.stefankovajohn(zav.)doeucm.sk
 
Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
referent pre analytiku kvality a tajomník RVHK
Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť  116a, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 162
Mobil: +421 911 590 987 
E-mail: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk
 
Oddelenie kvality vykonáva najmä túto agendu:
 • monitoruje a vyhodnocuje súlad procesov vzdelávacej, tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít na UCM so štandardmi SAAVŠ a predpismi platnými na UCM;
 • monitoruje a vyhodnocuje udržiavanie a rozvoj kvality vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít na UCM;
 • usmerňuje a kontroluje činnosť štruktúr kvality na UCM (osoby zodpovedné za kvalitu, oddelenia a pracovníci v oblasti kvality na súčastiach UCM);
 • pripravuje podklady k ročnej správe o kvalite na UCM, výročnej správe o UCM a vnútornej hodnotiacej správe o implementácii VSK UCM;
 • vypracováva, aktualizuje a kontroluje plnenie stratégie a koncepcie rozvoja kvality na UCM;
 • udržiava a rozvíja kultúru kvality na UCM;
 • koordinuje periodické hodnotenie ŠP, OHIK, VSK na UCM;
 • monitoruje a vyhodnocuje postavenie UCM v ratingoch a rankingoch, najmä so zameraním na kvalitu;
 • koordinuje, monitoruje a usmerňuje vyhodnocovanie kvality na UCM a jej súčastiach;
 • koordinuje a zabezpečuje činnosť RVHK (harmonogram činnosti, materiálne, technické, personálne a administratívne zabezpečovanie činnosti a výsledkov činnosti RVHK);
 • podieľa sa na vytváraní vnútorných predpisov, metodických materiálov, usmernení a postupov zabezpečovania a rozvoja kvality na UCM;
 • z vecnej stránky zabezpečuje funkčnosť a aktuálnosť VSK UCM (http://www.vsk.ucm.sk);
 • sleduje legislatívu v oblasti kvality;
 • spracováva podklady pre SAAVŠ a MŠVVaŠ v oblasti kvality;
 • eviduje rozhodnutia SAAVŠ a rektora UCM v oblasti kvality;
 • organizuje celouniverzitné aktivity v oblasti zabezpečovania a rozvoja kvality UCM;
 • sústreďuje, vyhodnocuje a podáva rektorovi návrhy opatrení na zabezpečovanie a rozvoj kvality UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.