pattern

Oddelenie vedy a výskumu

Referentka pre kvalitu a interný audit

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť 117
phone-icon  033 5565 124,  +421 0911 083 789
mail-icon  jana.stefankova(zav.)ucm.sk

 

Referent pre analytiku kvality a tajomník RVHK

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť  116a 
phone-icon  033 5565 162, +421 911 590 987 
mail-icon  lukas.kurajda(zav.)ucm.sk

 

 

 

Oddelenie kvality vykonáva najmä túto agendu:

 • monitoruje a vyhodnocuje súlad procesov vzdelávacej, tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít na UCM so štandardmi SAAVŠ a predpismi platnými na UCM;
 • monitoruje a vyhodnocuje udržiavanie a rozvoj kvality vzdelávacej a tvorivej činnosti a ďalších súvisiacich aktivít na UCM;
 • usmerňuje a kontroluje činnosť štruktúr kvality na UCM (osoby zodpovedné za kvalitu, oddelenia a pracovníci v oblasti kvality na súčastiach UCM);
 • pripravuje podklady k ročnej správe o kvalite na UCM, výročnej správe o UCM a vnútornej hodnotiacej správe o implementácii VSK UCM;
 • vypracováva, aktualizuje a kontroluje plnenie stratégie a koncepcie rozvoja kvality na UCM;
 • udržiava a rozvíja kultúru kvality na UCM;
 • koordinuje periodické hodnotenie ŠP, OHIK, VSK na UCM;
 • monitoruje a vyhodnocuje postavenie UCM v ratingoch a rankingoch, najmä so zameraním na kvalitu;
 • koordinuje, monitoruje a usmerňuje vyhodnocovanie kvality na UCM a jej súčastiach;
 • koordinuje a zabezpečuje činnosť RVHK (harmonogram činnosti, materiálne, technické, personálne a administratívne zabezpečovanie činnosti a výsledkov činnosti RVHK);
 • podieľa sa na vytváraní vnútorných predpisov, metodických materiálov, usmernení a postupov zabezpečovania a rozvoja kvality na UCM;
 • z vecnej stránky zabezpečuje funkčnosť a aktuálnosť VSK UCM​​​(http://www.vsk.ucm.sk);
 • sleduje legislatívu v oblasti kvality;
 • spracováva podklady pre SAAVŠ a MŠVVaŠ v oblasti kvality;
 • eviduje rozhodnutia SAAVŠ a rektora UCM v oblasti kvality;
 • organizuje celouniverzitné aktivity v oblasti zabezpečovania a rozvoja kvality UCM;
 • sústreďuje, vyhodnocuje a podáva rektorovi návrhy opatrení na zabezpečovanie a rozvoj kvality UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.