Po mobilite

Po ukončení mobility študent predkladá na OVV:

  • Transcript of Records – výpis výsledkov štúdia alebo LA – časť After the Mobility pri stáži
  • Potvrdenie o dĺžke mobility – dokument musí byť potvrdený prijímajúcou inštitúciou

Ďalej študent vyplní online správu z mobility v systéme EU Survey
Výstupný test v systéme OLS po skončení mobility je v súčasnosti dobrovoľný.

Ďalej študent vyplní:

  • Výstupný test v systéme OLS
  • Online správu z mobility v systéme EU Survey

Po splnení uvedených náležitostí bude študentovi vyplatená zostávajúca časť grantu, v prípade kratšej mobility sa vyžiada časť grantu, ktorá nezodpovedá skutočnej dĺžke pobytu.

Študent je povinný dodať sken alebo kópiu Transcriptu a Potvrdenia o dĺžke pobytu študijnému oddeleniu. Prostredníctvom študijného oddelenia si podáva Žiadosť o uznanie výsledkov z mobility.