background-pattern-full-black

Počas mobility

  • Ak účastník mobility zistí po príchode na prijímajúcu univerzitu, že potrebuje zmeniť premety v Learning Agreemente, urobí tak prostredníctvom časti Changes to the Learning Agreement (mobilita štúdium).
  • Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Študent musí podať žiadosť o predĺženie  mobility najneskôr mesiac pred plánovaným ukončením mobility.
  • Predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility. Študijný pobyt nesmie byť prerušený (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú za prerušenie).
  • Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu.