background-pattern-full-black

Postup pred mobilitou stáž

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Niektoré fakulty UCM ponúkajú študentom možnosť zúčastniť sa stáže na svojich zazmluvnených partnerských pracoviskách. Študenti fakúlt, ktoré neponúkajú túto možnosť, si môžu prijímajúcu organizáciu nájsť sami napr. na stránke: https://erasmusintern.org/ alebo môžu využiť vlastné kontakty, príp. kontakty svojich vyučujúcich.

Administrácia stáže:

  • Účastník sa nakontaktuje na prijímajúcu organizáciu a uzavrie s ňou Learning Agreement for Traineeship. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom.
  • OVV vás bude kontaktovať kvôli záväznému potvrdeniu účasti na mobilite a nahláseniu jazyka štúdia
  • Následne vás nahlási na online jazykový test Online Language Support (OLS)
  • Pracovníčke OVV dodáte Learning Agreement for Traineeship, doklad o poistení, príp. akceptačný list.
  • Pracovníčke OVV doručíte požadované dokumenty, ona vám vystaví zmluvu o poskytnutí grantu a zabezpečí jej podpis za UCM.