Transfer poznatkov a technológií do praxe

Prenos poznatkov a technológií do praxe

Univerzita si je vedomá potreby vytvárania vhodných podmienok pre prenos poznatkov získaných svojimi študentami, vzhľadom na pozornosť, ktorá sa prenosu generovaných komerčných výsledkov z akademického výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe v súčasnosti venuje.

UCM sa usiluje vytvárať Iniciuje a podporuje prepojenia a spoluprácu s inými univerzitami, výskumnými inštitúciami i potenciálnymi odberateľmi. Jednou z foriem podpory je vytvorenie referátu pre koordináciu transferu poznatkov a technológií, ktorého poslaním je identifikovať výskum s potenciálnym komerčným uplatnením, spolupracovať pri ochrane duševného vlastníctva a podporiť vytváranie stratégie pre jeho využitie či komercializáciu.

Činnosti referátu zahŕňajú:

  • vyhľadáva, sprostredkováva a poskytuje informácie o relevantných možnostiach vzdelávania zamestnancov UCM v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií,
  • realizuje monitoring organizačných súčastí UCM s cieľom identifikácie potenciálnych predmetov duševného vlastníctva (napr. autorského práva, umelecké výkony, zvukové a zvukovo – obrazové záznamy, vysielanie, databázy atď.), predmetov práv priemyselného vlastníctva (napr. pre vynálezy chránené patentom, technické riešenia chránené úžitkovým vzorom, dizajny, nové odrody rastlín, ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov atď.), ale aj výsledkov smerujúcich k vytvoreniu zlepšovacích návrhov, know-how, loga, nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia a podobne.
  • sprostredkúva možnosti využívania relevantných zdrojov a podporných projektov a programov mimo UCM na podporu, alebo priamo realizáciu transferu technológií, zabezpečuje formálnu stránku ich využívania,
  • na požiadanie poskytuje zamestnancom a študentom UCM poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu poznatkov,
  • poskytuje podporu pre realizáciu formálnej stránky procesu transferu technológií a vedie súvisiacu agendu,
  • sprostredkováva a poskytuje informácie o relevantných výzvach v oblasti transferu technológií,
  • navrhuje a zabezpečuje aktívny marketing komerčne zaujímavých predmetov duševného či priemyselného vlastníctva,
  • buduje dlhodobé vzťahy a kontakty s praxou a spoločenskými inštitúciami v záujme urýchleného prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
  • spolupracuje a komunikuje s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými inštitúciami v predmetnej oblasti,

Vnútorný predpis o ochrane a správe práv duševného vlastníctva na UCM

Zoznam výstupov pre prenos poznatkov a technológií do praxe

Zazmluvnený prenos poznatkov do praxe

Poradenská a expertízna činnosť