background-pattern-full-black

Erasmus+ všeobecné informácie

Nový program Erasmus+ 2021 – 2027


Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

  • inklúziu,
  • digitalizáciu,
  • udržateľný rozvoj a
  • aktívnu participáciu.


Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.
 

Vysokoškolské vzdelávanie

V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov. Študentom a zamestnancom vysokých škôl tak program dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysokým školám a ich znalostnému ekosystému program poskytne príležitosť efektívneho a inovatívneho nastavenia spolupráce.