background-pattern-full-black

Komisia pre kvalitu UCM

Komisia pre kvalitu UCM (ďalej len „komisia“) je poradným orgánom RVHK UCM a rektorky UCM.
Predsedom komisie je prorektor pre kvalitu.

Podpredsedom komisie je predseda RVHK UCM.

Členovia komisie sú pracovníci Oddelenia kvality UCM a osoby zodpovedné za kvalitu na súčastiach UCM a menuje ich rektorka univerzity.

Členstvo v komisii v prípade akademických funkcionárov vzniká menovaním do akademickej funkcie, v prípade zamestnancov uzatvorením pracovného pomeru na príslušnú pozíciu.

Členstvo v komisii zaniká zánikom akademickej funkcie, v prípade zamestnancov ukončením pracovného pomeru.

Komisia pre kvalitu zasadá najmenej dvakrát za akademický rok. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda z vlastnej iniciatívy, alebo na návrh rektorky, alebo na návrh člena komisie. Zasadnutie komisie je neverejné. Na zasadnutie komisie môže jej predseda prizvať zainteresované strany podľa prerokovávanej agendy. Predseda komisie môže poveriť vedením zasadnutia komisie podpredsedu komisie. Zo zasadnutí komisie tajomník komisie zhotovuje zápisnicu, ktorá je zverejnená na webovom sídle UCM.

 

Predmetom činnosti komisie je:

  • tvorba návrhov a implementácia politík kvality,
  • koordinácia a kontrola činnosti štruktúr v oblasti kvality na všetkých úrovniach UCM.