background-pattern-full-black

Ubytovacia komisia

Prideľovanie ubytovania zabezpečuje Ubytovacia komisia. Ubytovanie na UCM spadá pod gesciu Študentského domova UCM

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., prorektor pre vzdelávanie UCM

PhDr. Marcel Behro, kvestor - podpredseda UK UCM

Mgr. Janka Gajdová, vedúca ŠD - tajomníčka UK UCM

PhDr. Ján Demčišák, PhD., prodekan pre štúdium FF UCM

RNDr. Vanda Adamcová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie FPV UCM

Mgr. Juliana Mináriková, PhD., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FMK UCM

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., prodekan pra výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium FSV UCM

PhDr. Jana Stanová, poverená prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FZV UCM

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažmentu pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy