Grémium rektorky UCM

Predsedníčka

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektor(zav.)ucm.sk

Členovaia

doc. Mgr. Sirotová Mariana, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

 

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

 

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený funkciou dekana FZV UCM
juraj.stofko(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ IM UCM
michal.lukac(zav.)ucm.sk

 

PhDr. Marcel Behro
kvestor UCM
kvestor(zav.)ucm.sk