background-pattern-full-black

Internacionalizácia

Stratégia internacionalizácie vytvára základný rámec pre realizáciu cieľov a priorít UCM predovšetkým v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce, a to na všetkých jej fakultách a inštitútoch.
 

V Stratégii internacionalizácie na roky 2024 – 2026 je definovaná stratégia teritoriálnych priorít univerzity:

  • krajiny V4 a krajiny Európy,
  • oblasti obývané Slovákmi žijúcimi v zahraničí,
  • partnerské krajiny v Ázii, Amerike, Afrike, ako aj na ďalších kontinentoch 
     

Základným strategickým cieľom UCM  je neustále zvyšovať úroveň internacionalizácie univerzity rozvojom medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu a nadobudnutím a posilnením spolupráce vo významných sieťach a s partnermi s medzinárodným vplyvom v celom spektre činností univerzity pre vytvorenie prostredia stimulujúceho získavanie globálnych kompetencií.
 

Základnými aktivitami a činnosťami na podporu medzinárodného rozmeru UCM sú mobility zamestnancov, študentov a absolventov, účasť na riešení projektov, uzatváranie bi/multilaterálnych zmlúv, organizovanie konferencií a iných odborných podujatí s medzinárodnou účasťou, kontakty so zahraničnými pracovníkmi a študentami, vzájomné návštevy a komunikácie.

Na úrovni UCM implementáciu Stratégie internacionalizácie garantuje prorektor pre medzinárodné vzťahy,  podpora je zabezpečená Oddelením medzinárodných vzťahov UCM a na úrovni súčastí prodekanmi súčastí, fakultnými a katedrovými koordinátormi Erasmus+, CEEPUS.
 

Viac o medzinárodných vzťahoch a internacionalizácii v sekcii Univerzita - Medzinárodné vzťahy.