background-pattern-full-black

Starostlivosť o zamestnanectvo

Univerzita sa v súlade s princípmi kultúry kvality stará o rozvoj a kultivovanie ľudských zdrojov univerzity – zamestnankyne a zamestnancov všetkých kategórií  (učitelia, tvoriví zamestnanci, výskumníci, administratíva a ďalšie kategórie zamestnancov).
 

Vnútorné predpisy upravujú pracovné vzťahy, kariérne postupy, oblasť etiky a všetky ďalšie relevantné okruhy v súvislosti so zamestnancami jednotlivých kategórií.
 

Rozvoj  a podpora zamestnancov univerzity sa realizuje aj prostredníctvom činnosti centier podpory – napr. Centrum duchovných služieb, Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti, Centrum podpory absolventov – ALUMNIPsychologické centrum. Kurzy, univerzita tretieho veku a ďalšie vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného vzdelávania ponúkané univerzitou prispievajú k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne zamestnancov.

Pre zistenie spokojnosti zamestnancov s rôznymi aspektami ich pracovného života, príp. spoznania reakcie zamestnanectva na konkrétne aktivity a podujatia, realizuje univerzita zisťovanie spätnej väzby.

Okrem kurzov, doplnkového vzdelávania, podpory športových aktivít a vzdelávania sa každoročne uzatvára i kolektívna zmluva podpísaná rektorom a zástupcom  Základnej organizácie zamestnancov odborového zväzu pracovníkov školstva a  vedy pri UCM na daný kalendárny rok. Tento dokument upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán, rieši otázky pracovných podmienok, sociálneho programu, BOZP, sociálneho fondu apod. za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov univerzity.
 

Najnovšia Kolektívna zmluva na rok 2024 zakotvuje i systém benefitov pre zamestnancov:
 

 • Zamestnanectvo má nárok na príspevok na dôchodkové starobné sporenie do max výšky 3 % zo mzdy (maximálne však 55 €) mesačne.
 • V prípade záujmu o zvýšenie svojho vzdelania, majú zamestnanci a zamestnankyne nárok uplatniť si zľavy na školnom a poplatkoch (zamestnanec však musí byť zamestnaný na 100 % pracovný úväzok). Členovia  a členky odborovej organizácie majú doplnkové vzdelanie zdarma.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý odpracoval viac ako 2 roky, príspevok do maximálnej výšky 70 % poplatku habilitačného alebo inauguračného konania. Musí však odpracovať ďalšie 3 roky po získaní titulu (v opačnom prípade, musí príspevok vrátiť).
 • Ak priemerný mesačný zárobok nepresahuje 687 €, zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na náklady spojené s dopravou do zamestnania.
 • Raz ročne (spravidla v októbri) bude každému zamestnancovi vyplatený jednorazový príspevok na regeneráciu a relax.
 • Na základe žiadosti poskytne zamestnávateľ 200 € nenávratný finančný príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa.
 • Na základe žiadosti poskytne zamestnávateľ 200 € nenávratný finančný príspevok zamestnancovi pri úmrtí manžela/manželky, resp. členom rodiny zamestnanca (pri úmrtí zamestnanca alebo zamestnankyne).
  Na základe žiadosti poskytne zamestnávateľ maximálne do výšky 200 € nenávratný finančný príspevok zamestnancovi pri mimoriadnych živelných pohromách.
 • Na základe žiadosti poskytne zamestnávateľ maximálne do výšky 200 € nenávratný finančný príspevok zamestnancovi pri závažnom ochorení alebo ťažkých úrazoch s dlhodobou rekonvalescenciou na nákup liekov, alebo špecializované vyšetrenia (ak takéto produkty a služby neprepláca poisťovňa).
 • Za odber krvi poskytne zamestnávateľ po preukázaní zamestnancovi 30 €.
 • Za dobrovoľné darovanie kostnej drene poskytne zamestnávateľ po preukázaní zamestnancovi 50 €.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi aj jednorazový príspevok pri získaní Jánskeho plakety, a to podľa druhu ocenenia.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako 2 avšak menej ako 5 rokov, príspevok pri životnom jubileu 50. alebo 60. narodenín vo výške 300 €.
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako 5 rokov, príspevok pri životnom jubileu 50. alebo 60. narodenín vo výške 500 €.
 • Ďalšie benefity – napr:  Multisport karty a Zamestnanecký portál SAMSUNG ai.