pattern

Kancelária rektorky

Asistenka rektorky

Mgr. Dominika Vrbovská
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122
phone-icon  033 5565 115
mail-icon  dominika.vrbovska(zav.)ucm.sk

 

Asistenka rektorky

Mgr. Kristína Obúlaná
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122
phone-icon  033 5565 128, 0903 892 200
mail-icon  kristina.obulana(zav.)ucm.sk

 

Asistentka prorektorov

Mgr. Nikoleta Uherčíková
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122
phone-icon  033 5565 121, 0911778 259
mail-icon  nikoleta.uhercikova(zav.)ucm.sk

 

 

Kancelária rektorky vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje chod Kancelárie rektorky, vrátane jej samostatného materiálno-technického zabezpečenia;
 • zabezpečuje informácie potrebné pre činnosť rektora;
 • pripravuje a zabezpečuje podklady pre rozhodovanie rektorky;
 • vedie harmonogram pracovných rokovaní rektorky;
 • pripravuje a zabezpečuje prijímanie stránok v Kancelárii rektorky a u rektorky;
 • zabezpečuje spoluprácu s kanceláriami ústavných činiteľov SR a v zahraničí pri uskutočňovaní oficiálnych návštev najvyšších predstaviteľov na UCM;
 • vykonáva práce súvisiace s dodržiavaním diplomatického protokolu na UCM, koordinuje a zabezpečuje prijatia najvyšších predstaviteľov SR i cudzích štátov na UCM;
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní a koordinovaní najvýznamnejších celouniverzitných akcií vzdelávacieho, vedeckého i kultúrno-spoločenského charakteru;
 • prijíma, eviduje a expeduje poštu rektorky a prorektorov v papierovej i elektronickej forme;
 • samostatne pripravuje rutinnú korešpondenciu rektorky;
 • vedie spisový archív agendy rektorky;
 • vyhotovuje podklady gratulačných listov a vedie evidenciu medailí UCM;
 • vedie evidenciu venovaných a prijatých darov rektorky a UCM;
 • vedie a spracúva písomnú agendu všeobecnej povahy akademických funkcionárov UCM;
 • zabezpečuje organizovanie zasadnutí poradných orgánov rektorky (Vedenie UCM, Kolégium rektorky UCM);
 • zabezpečuje rokovania o medzinárodnej spolupráci;
 • zabezpečuje agendu správnej a vedeckej rady;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.