background-pattern-full-black

Vedenie UCM

Vedenie UCM je stály poradný orgán rektorky UCM pre operatívne riešenie tých otázok riadenia univerzity, ktoré si vyžadujú kolektívne prerokovanie. Vedenie UCM riadi rektorka UCM a jeho členmi sú prorektorka, prorektori a kvestor. Zástupcovia študentov môžu byť prizvaní na rokovanie vedenia, ak predmetom rokovania vedenia sú zásadné otázky týkajúce sa študentov.

Rektorka UCM je štatutárnym orgánom a predstaviteľkou UCM, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.

Prorektorka a prorektori zastupujú rektorku UCM v ňou určenom rozsahu. Za svoju činnosť zodpovedajú rektorke UCM. Metodicky riadia úseky činností vymedzené v Organizačnom poriadku rektorátu UCM.
Kvestor UCM zabezpečuje hospodársky a administratívny chod UCM a je zodpovedný za hospodárske a administratívne činnosti rektorátu UCM. Spolupracuje s prorektormi v oblastiach hospodárskeho a prevádzkového zabezpečenia činností im zverených.