background-pattern-full-black

Krízové riadenie

Pre prípad riešenia krízových situácií (epidémia, ohrozenie bezpečnosti študentov a zamestnancov, živelné pohromy apod.) je zriadený poradný orgán rektora Stály krízový štáb.

Činnosť orgánu krízového riadenia je zameraná na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti s krízovou situáciou.  Stály krízový štáb pripravuje podklady a vedenie univerzity usmerňuje predmetnú oblasť vnútornými predpismi a opatreniami, napr. VP č. 3/2023 – Príkaz rektora Zákaz vnášania zbraní a nebezpečných predmetov do budov UCM a prijíma  systém riadiacich aktov aktivácie krízového plánu riadenia počas konkrétnych krízových situácií.

Komunikácia v krízových situáciách je riešená v súlade s VP č. 22/2023 – Smernica o krízovej komunikácii Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.