background-pattern-full-black

Slobodný prístup k informáciám

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a smernicou rektora UCM o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií zo dňa 20. 1. 2012 Univerzita sv. Cyrila a Metoda zverejňuje nasledovné informácie: