pattern

Politika rodovej rovnosti

STRATEGICKÝ RÁMEC PRE POLITIKU RODOVEJ ROVNOSTI NA UCM V TRNAVE 
(schválené Kolégiom rektora UCM dňa 14.12.2021)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj  rozvíjania ich osobných ambícií, záujmov a talentov, sa zasadzuje za poskytnutie rovnakých príležitostí na vzdelanie,  pracovné podmienky aj ocenenie práce.

UCM sa uplatňovaním rodovej rovnosti vo svojom dennom živote aj rozvojových stratégiách usiluje o vytváranie dôvery, ktorá je pre udržanie univerzity ako spoločenstva slobodných, kriticky mysliacich a tvorivých ľudských bytostí  zásadná. V tomto zmysle vytvára priestor  rešpektujúci osobnostný rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie v záujme mobilizáciu ľudského potenciálu univerzity, udržateľného rozvoja jej inovatívnej kapacity a v konečnom dôsledku jej celkovej prosperity.