background-pattern-full-black

Kolégium rektorky

Kolégium rektorky UCM je stály poradný orgán rektorky na operatívne riešenie najmä tých otázok, ktoré sa týkajú základných zložiek fakúlt či iných pracovísk. Na zasadnutie kolégia rektorky  je možné prizvať aj členov akademickej obce univerzity, ostatných zamestnancov univerzity a hostí.

 

Predsedníčka

 

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka

 

 

Členovia

 

PhDr. Marcel Behro
kvestor

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu

 

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

 

Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou

 

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

 

doc. Mgr. Sirotová Mariana, PhD.
dekanka FF UCM

 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM

 

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka FPV UCM

 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM

 

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený funkciou dekana FZV UCM

 

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ IM UCM

 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM

 

Ing. Eva Zatková
kontrolórka univerzity