background-pattern-full-black

Spoločenská zodpovednosť

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - Corporate Social Responsibility (CSR)

Spoločenská zodpovednosť (CSR) predstavuje riadenie činností organizácie v troch prepojených oblastiach - ekonomickej, sociálnej a environmentálnej (3 piliere spoločenskej zodpovednosti), pričom ide predovšetkým o dobrovoľný záväzok organizácie konať v záujme zainteresovaných strán interných (študenti, zamestnanci)  aj externých (verejnosť, spolupracujúci partneri atď.) aj z hľadiska dopadov na výkonnosť, ľudské zdroje a na životné prostredie. K základným princípom, ktoré by sa v rámci uplatňovania CSR mali v organizácii rešpektovať sú – zodpovednosť, transparentnosť, etické správanie, rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán, rešpektovanie noriem správania sa, rešpektovanie ľudských práv a ďalšie.

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave svojou činnosťou dokazuje uvedomenie si všetkých 3 pilierov CSR. Je si vedomá ovplyvňovania prostredia a presahu resp. dopadu jej činností do vnútra organizácie i do externého prostredia. Má spracovanú Metodiku vytvárania stratégie UCM pre udržateľný rozvoj a predbežné ciele udržateľného rozvoja,26.9.2023 (intranet).

 UCM ako riešiteľ v projektoch:

Projekt je financovaný v rámci programu Danube Transnational Programme v rámci programovej priority 2 Zelenší a nízkouhlíkový región a špecifického cieľa 2.2 Podpora kapacít pre adaptáciu na klimatickú zmenu v dunajskom regióne a zvládanie katastrof na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k ekologickým rizikám, berúc do úvahy prístupy založené na fungovaní ekosystémov.

Projekt napĺňa ciele makroregionálnej Dunajskej stratégie, ktorá prepája regióny EÚ so spoločnými potrebami, ktoré čelia rovnakým výzvam.

Konzorcium Sponge City pod vedením Péčskej univerzity združuje inštitúcie: Koprivnica water supply LLC, Paris Lodron University Salzburg, Business support centre Kranj, mestská časť Praha 9, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mostar, Mesto Chisinau, RARIS – Regional Development Agency of Eastern Serbia, ASPECT – Management and Intercultural Relations, Mesto Podgorica, Satu Mare County Intercommunity Development a E-institute.
Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3624/

Projekt UCM GREEN MISSION (2021-2022)

UCM rieši projekt zameraný na:

  • zníženie energetickej náročnosti budov,
  • vytvorenie zelených zón na akademickej pôde a zelená prevádzka,
  • vzdelávanie a kreativita študentov v oblasti ochrany životného prostredia a "zelených technológií".

 

Projekt COVID-19

Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.